Standardy

Certyfikaty

Dowiedz się więcej o  certyfikatach jakościowych, które świadczą o najwyższej jakości naszych produktów.

R&D

Zdobywamy nową wiedze, szukamy innowacji, rozwijamy technologie. Sprawdź nad czym teraz pracujemy.

Rynek Tworzyw Sztucznych

Istota zamkniętego obiegu polega na maksymalnym wykorzystywaniu i minimalizowaniu marnotrawstwa zasobów gospodarczych kraju. Transformacja Systemu Gospodarki Odpadami w Polsce w Świetle Dyrektywy Single-use Plastic oraz Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów

R&D

Powadzimy prace badawcze, zdobywamy nową widzę oraz rozwijamy technologię.

Badania i Rozwój (R&D) pełnią kluczową rolę w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań, rozwijaniu nowych produktów i doskonaleniu istniejących technologii. Realizowane prace badawcze umożliwiają firmie utrzymanie konkurencyjności na rynku oraz dążenie do długofalowego rozwoju i sukcesu firmy. Prace badawcze realizowane są przy współpracy z ośrodkami naukowymi, w tym z Politechniką Poznańską, Politechniką Śląską oraz Politechniką Bydgoską.

Badania i Rozwój (R&D) pełnią kluczową rolę w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań, rozwijaniu nowych produktów i doskonaleniu istniejących technologii. To droga umożliwiająca firmie utrzymanie konkurencyjności na rynku, to misja stawiania śmielszych kroków, to dążenie do długofalowego sukcesu firmy.

Badania i Rozwój (R&D) pełnią kluczową rolę w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań, rozwijaniu nowych produktów i doskonaleniu istniejących technologii. To droga umożliwiająca firmie utrzymanie konkurencyjności na rynku, to misja stawiania śmielszych kroków, to dążenie do długofalowego sukcesu firmy.

Badania i Rozwój (R&D) pełnią kluczową rolę w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań, rozwijaniu nowych produktów i doskonaleniu istniejących technologii. To droga umożliwiająca firmie utrzymanie konkurencyjności na rynku, to misja stawiania śmielszych kroków, to dążenie do długofalowego sukcesu firmy.

2020 r.

Optymalizacja technologii oraz wdrożenie praktyk przemysłowych dotyczących przetwarzania odpadów PET

2021 r.

Intensyfikacja procesu ekstruzji rPET po przez optymalizacje procesu homogenizacji rPET

2022 r.

Opracowanie usprawnionego modelu polikondensacji rPET

2022 r.

Opracowanie innowacyjnego sposobu parametryzowania obiektów PET oraz ich separacji

2023 r.

Opracowanie modelu rozdrabniania tworzyw sztucznych z udziałem cieczy 

Rynek tworzyw sztucznych

Zamknięty obieg, nasz udział​

Zamknięty obieg, nasz udział​

Istota zamkniętego obiegu na krajowym rynku polega na maksymalnym wykorzystywaniu i minimalizowaniu marnotrawstwa zasobów gospodarczych kraju. W praktyce oznacza to recykling surowców krajowych zmniejszając zależność od importu i ograniczając negatywny wpływ eksploatacji surowców. Gospodarka o obiegu zamkniętym realizowana jest poprzez wdrożenie systemu gospodarowania odpadami skupiającego się na maksymalizacji odzyskiwania wartości z odpadów poprzez recykling, odzysk energii i unikanie składowania na składowiskach.

Dyrektywa SUP stawia konkretne cele dotyczące zbierania odpadów opakowaniowych z PET definiując minimalny poziom zbiórki wynoszący 77% do 2025 roku i 90% od 2029 roku. Wprowadza również obowiązkową zawartość recyklatów w nowych opakowaniach PET od 25% w 2025 roku, poprzez 30% w 2030 roku i od 65% w roku 2040. SUP jest bezpośrednio powiązany z wprowadzonym podatkiem Plastic Tax od opakowań z tworzyw sztucznych niepoddanych recyklingowi. Podatek ma na celu zapobiegać szkodliwemu wpływowi niektórych produktów jednorazowego użytku na środowisko oraz chronić zdrowie ludzkie. Plastic Tax wprowadza system motywacyjny oparty na zasadzie im mniej na wysypiska, tym mniej płacimy. W 2020 roku średni poziom użycia recyklatów w nowo wyprodukowanych butelkach PET wyniósł 17%. W Polsce system gospodarki odpadami opiera się głownie na zakładach Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania (MBP) odpadów rozlokowanych w różnych regionach kraju. Ze względu na fragmentację rynku oraz brak skoncentrowania strumieni utrudnione jest efektywne zarządzanie strumieniami odpadów. Instalacje przetwarzające strumień odpadów charakteryzuje różnorodność przepustowości oraz zaawansowania technologicznego, co w wielu przypadkach prowadzi do pomijania wartościowej frakcji. Szereg zmian oraz zobowiązań jakie Polska musi spełnić w najbliższych latach wynika z wprowadzenia od 2025 roku systemu kaucyjnego dla jednorazowych butelek z tworzyw sztucznych. System ten obejmuje butelki plastikowe do 3 litrów, butelki szklane do 1,5 litra oraz puszki metalowe do 1 litra. Dodatkowa presja konsumentów na wprowadzenie zrównoważonych praktyk przez głównych producentów sprzyja transformacji w kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ) staje się priorytetem dla firm, które podjęły deklaracje dotyczące zrównoważonego podejścia do produkcji i opakowań. Wprowadzenie funkcjonalnego systemu ROP odciąża gminy i sektor recyklingu, przenosząc ryzyko na producentów. Jednak, aby osiągnąć cele zrównoważonej gospodarki odpadami konieczne są skoordynowane działania na poziomie krajowym i lokalnym.

Zamknięty obieg, nasz udział​

WTM Plastic

Zapraszamy do kontaktu